Kadry i płace

Obsługa i zarządzanie kadrami:

 • zakładanie, kompletowanie,  prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych zatrudnianych pracowników oraz innych dokumentów kadrowych,
 • weryfikowanie prowadzonej ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie standartowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy, a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalenie braków w dokumentacji,
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • przesyłanie do ZUS druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,

Obsługa i zarządzanie płacami:

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS,
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • ustalanie  świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego  oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • powadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie list płac – ryczałt samochodowy,
 • sporządzanie deklaracji  PIT-11, PIT 40, PIT 8AR,
peritustax.pl - księgi rachunkowe, kadry, obsługa księgowa, księgowość dla firm, biuro księgowe, biuro rachunkowe i księgowość - Warszawa, Mazowieckie